Zakres działalności

(E) Engineering – rozumiemy jako szerokie i kompleksowe podejście do projektu, analizę szans i zagrożeń z niego płynących a przede wszystkim rezultat jaki ma osiągnąć i jego dopasowanie do aktualnych i przyszłych potrzeb Zamawiającego. Jesteśmy aktywni w planowaniu i egzekucji poczynionych ustaleń.

(P) Procurement – kwestie technologii, doborów urządzeń oraz zarządzania łańcuchem dostaw traktujemy jako kluczowe w procesie realizacji inwestycji ochrony środowiska,

(C) Construction – jesteśmy wymagający dla siebie i partnerów, podwykonawców, zarządzając fazą wykonawstwa aktywnie, koordynując i analizując nieustannie postęp prac oraz ciągle adaptując proces realizacji do zmieniających się uwarunkowań.

Woda i Ścieki

Pozyskanie, uzdatnienie, transport wody oraz gospodarka ściekowa to wyzwania stojące zarówno przed rozwiniętymi systemami w UE, ale także ogromne potrzeby rynków eksportowych na których działamy.

Rynki rozwinięte cechują się falą optymalizacji, modernizacji już zaawansowanych układów, zaś rozwijające się stoją z jednej strony w obliczu presji społecznej płynącej z coraz większej świadomości i oczekiwań mieszkańców w zakresie poprawy ochrony środowiska, z drugiej obostrzeń prawnych i formalnych wynikających z regulacji międzynarodowych.

Jesteśmy wiarygodnym partnerem, projektujemy, budujemy oraz uruchamiamy m.in.:
a) stacje uzdatniania wody,
b) sieci wod-kan, kolektory,
c) pompownie,
d) mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków, z systemami produkcji biogazu i kogeneracji.

Odpady

Minimalizacja strumienia odpadu trafiającego na składowisko przez stosowanie zaawansowanych technologii odzysku na liniach sortowniczych, produkcja biogazu z frakcji organicznej służącego produkcji energii elektrycznej to założenia projektów nowoczesnych składowisk/systemów zagospodarowania odpadów.

Podobnie jak w przypadku Wody i Ścieków, pracujemy na rynkach o rozwiniętych systemach zbiórki i zagospodarowania odpadów jak również tych, które stawiają dopiero pierwsze kroki w tym kierunku.

Współpracujemy z najlepszymi technologami, producentami urządzeń oraz linii oferując rozwiązania nowoczesne, dopasowane do aktualnego i przyszłego potencjału/możliwości systemu zbiorki odpadów.

Jesteśmy wiarygodnym partnerem, projektujemy, budujemy oraz uruchamiamy m.in.:
a) składowiska odpadów, z systemami zbioru biogazu z kwater i kogeneracji,
b) linie segregacji, mając na względzie optymalizację procesu segregacji, oferując możliwości rozbudowy linii w przyszłości,
c) systemy komór fermentacyjnych, zagospodarujące podsitowe frakcje organiczne i produkujące biogaz o wysokich parametrach jakościowych.